Ekonomiservice

Vi på KAN hjälper er med budgetarbete, verksamhetsuppföljning, redovisning, lönehantering, bokslut, årsredovisning och ekonomisk analys samt även att säkerställa den interna kontrollen. Vi besitter kompetensen som gör att vi utöver det vanliga tjänsteutbudet kan erbjuda följande specialisttjänster:

Speciella tjänster för trossamfund: 
- Särredovisning av begravningsverksamhetens kostnader och intäkter.

Speciella tjänster för stiftelser:
- Redovisning av donationer och anslag.
- Kapitalförvaltning – policy och uppföljning anpassat till stiftelsens syfte och mål med förvaltningen.
- Frågor angående bildande av stiftelser, tolkningar av stadgar och lagtext.
- Permutationsärenden – hur man ändrar användningsområde för en stiftelse.

Speciella tjänster för kommun- och landstingsägda företag: 
- Rapporter till exempelvis Energimarknadsinspektionen angående el-nät och fjärrvärme. 
- Ägarstyrningsfrågor.
- Biträda lekmannarevisorer.