Frivillig revision

Revisionen är frivillig del för de allra minsta bolagen i Sverige. Endast aktiebolag som når upp till minst två av dess värden, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, måste ha en revisor enligt lagen:

- 1,5 Mkr i balansomslutning
- 3 Mkr i nettoomsättning
- 3 anställda

Lagändringen trädde i kraft 1 november 2010. Ett aktiebolag kan välja bort revision från och med det första räkenskapsåret som inleds närmast efter ikraftträdandet. De företag som inte vill ha revisor måste aktivt välja bort det och meddela detta till Bolagsverket.

Den som står inför valet att behålla eller välja bort revisorn bör fundera över företagets nuvarande och framtida situation. Vilka krav ställer de olika intressenterna? En revisionsberättelse blir även fortsättningsvis det enda officiella dokument som kvalitetssäkrar årsredovisningen. Bolagsverket kommer inte att registrera några andra typer av intyg.

Kraven på alla aktiebolag att upprätta årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket kvarstår oavsett om bolaget har vald revisor eller inte.